یک روز را از تقویم انتخاب کنید

تبدیل تاریخ افغانستانی به میلادی و بالعکس

بوسیله این برنامه میتوانید تاریخ میلادی را به افغانستان یا افغانی تبدیل کنید و بالعکس

افغانستانی , افغانی

میلادی

سال

ماه

روز

جمعه 7 ژانویه (1) 2005
Friday, January 7, 2005